AKTUALNOŚCI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Pobierz WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (plik .doc)

 

Uczniowie wszystkich klas otrzymają komplety darmowych podręczników we wrześniu w szkole z wyjątkiem podręczników do religii, które należy zakupić we własnym zakresie.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

     Dyrektor szkoły informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 19 czerwca 2019r. (środa):

 klasy V – VIII  godz. 8.30
 klasy I – IV  godz. 10.45

     Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem      

Dyrektor szkoły      

Dariusz Proksa      

OGŁOSZENIE

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej informuje, że zebranie rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasie pierwszej odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. o godz. 17:00 w budynku szkoły ul. Gospodarcza 1.

ZAPRASZAMY

SUKCESY PLASTYCZNE

Wiktoria Karkula - wyróżnienie w Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „ Zachowaj trzeźwy umysł” – kategoria plastyczna - „Autoportret”.
Filip Ruban - wyróżnienie w miejskim konkursie plastycznym „Dąbrowskie Talenty”.
Filip Ruban - wyróżnienie w XV edycji wojewódzkiego konkursu astronomicznego- kategoria plastyczna „Mars – planeta przyszłości”.
Aneta Herbuś - 2 miejsce w XV edycji wojewódzkiego konkursu astronomicznego- kategoria plastyczna „Mars – planeta przyszłości”.
Julia Jaśniewicz – 2 miejsce w XI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Siedem grzechów głównych”.
Gabriela Bieniek - 3 miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Mistrz pędzla Dąbrowy Górniczej”- kat. 7-8 i gimnazja.
Filip Müller - 1 miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Mistrz pędzla Dąbrowy Górniczej”- kat. 4-6.
Weronika Natkaniec - 2 miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Mistrz pędzla Dąbrowy Górniczej”- kat. 4-6.
Antoni Müller - 1 miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Mistrz pędzla Dąbrowy Górniczej”- kat. 1-3.
Magda Szczygieł - wyróżnienie w miejskim konkursie plastycznym „Mistrz pędzla Dąbrowy Górniczej”- kat. 1-3.

Informacja o półkoloniach letnich

Szanowni Państwo!

     W dniach od 24.06.2019r. do 05.07.2019r. w naszej szkole będą organizowane bezpłatne półkolonie. Zajęcia będą się odbywać w godz. 9.00 – 15.00. Opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele naszej szkoły. Każde dziecko będzie miało zapewnione drugie śniadanie i obiad. W procesie rekrutacji będzie brane pod uwagę, min. kryterium dochodowe, sytuacja rodzinna, zachowanie dziecka w szkole. Zainteresowani rodzice/opiekunowie wypełniają wniosek (do odebrania u wychowawcy i w sekretariacie szkoły). Zwrot wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019r. Lista zakwalifikowanych Uczniów będzie podana do wiadomości w dniu 05.06.2019r.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21

Zapisy do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej ogłasza od dnia 3.06.2019r. nabór uzupełniający dzieci urodzonych w 2012 roku do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020. Formalności dokonać można w sekretariacie szkoły przy ul. Gospodarczej 1 w terminie od 03.06.2019 r. do 12.06.2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 –14:30.

KOMUNIKAT

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej informuje, że z dniem 27.04.2019r. (uchwała Zarządu Głównego ZNP) zostaje zawieszony strajk i w związku z powyższym od poniedziałku 29.04.2019r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne według dotychczasowego planu.
      Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Opiekunom naszych Uczniów za zapewnienie opieki swoim dzieciom, wsparcie, zrozumienie oraz okazywane przejawy sympatii.

Z poważaniem

Dyrekcja i Pracownicy szkoły

KOMUNIKAT

     Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej życzą Wszystkim Uczniom i Rodzicom zdrowych, rodzinnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.

     Informujemy, że trwa akcja strajkowa i w dalszym ciągu prosimy o wsparcie, zrozumienie i zapewnienie opieki swoim dzieciom aż do odwołania.

Wszelkie zmiany dotyczące pracy szkoły pojawiać się będą na bieżąco w zakładce „Aktualności”

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły

KOMUNIKAT

                                        Szanowni Państwo

     Dyrektor szkoły informuje, że pomimo trwającego strajku egzaminy uczniów klas  VIII odbędą się w  dniach 15 - 17.04 br. zgodnie z planem. Jednocześnie przypominam, że w/w dni są ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych.

Dariusz Proksa

KOMUNIKAT

                                 Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

     Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tak trudnych dla nas wszystkich chwilach. Jednocześnie informujemy, że strajk trwa nadal, co oznacza, że w kolejnych dniach prosimy o pomoc w zapewnieniu opieki swoim dzieciom. O wszystkich ważnych, przełomowych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej informuje, że ze względu na udział w strajku pracowników istnieje konieczność zawieszenia zajęć dydaktycznych począwszy od dnia 8 kwietnia br. Placówka ograniczy się do zapewnienia opieki dla uczniów, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki rodzicielskiej.

Dariusz Proksa


Prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej w  związku ze strajkiem nauczycieli.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej ogłasza od dnia 1.03.2019 r. zapisy dzieci urodzonych w 2012 roku i zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.
Formalności dokonać można w sekretariacie szkoły przy ul. Gospodarczej 1
w terminie od 01.03.2019 r. do 22.03.2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 –14:30.


Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 21 należą następujące ulice:
Osiedle Robotnicze,
Armii Krajowej,
Marii Skłodowskiej-Curie,
Jana Mizerkiewicza,
Dworcowa,
Stanisława Kontkiewicza (dawna G. Korczyńskiego),
Związku Orła Białego,
Szosowa,
Tulipanowa,
Zdrojowa,
Marii Dąbrowskiej,
Wapienna,
Władysława Sikorskiego,
Gospodarcza,
Pszenna,
Willowa,
Dreszera,
Dolomitowa,
Hutnicza,
Górzysta,
Targowa.

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

     Zapraszam na zebranie założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego (szachy), które odbędzie się w dniu 11.02.2019 r. o godzinie 17.30 w budynku szkolnym przy ul. Gospodarczej 1 /sala dydaktyczna I piętro/.
W programie zebrania:
- zatwierdzenie statutu UKS
- wybór zarządu UKS
- podjęcie stosownych uchwał
                                                                                            Dariusz Proksa

Bezpieczne ferie - list Minister Edukacji Narodowej
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji
Regulamin rekrutacji na półkolonie zimowe Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej

     Regulamin rekrutacji na półkolonie zimowe organizowane przy Szkole Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej w dniach 11.02.2019r. – 15.02.2019r., opracowany na podstawie wytycznych Wydziału Zdrowia i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

1. Weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczniów do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły składająca się z co najmniej trzech osób w tym pedagoga szkolnego, mającego obiektywny obraz sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów.
2. Termin organizowania półkolonii jest podany do wiadomości rodziców przez pisemne informacje przekazane indywidualnie, za zwrotnym potwierdzeniem w formie podpisu rodzica lub opiekuna dziecka.
3. Zainteresowani rodzice zgłaszają się po druk WNIOSKU RODZICÓW O UDZIAŁ DZIECKA W PÓŁKOLONIACH do sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy.
4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.
6. W półkoloniach może uczestniczyć 45 dzieci.
7. Karty uczestnictwa wstępnie poddane są ocenie formalnej i merytorycznej.
8. W procesie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria:
• w pierwszej kolejności uczniowie uczęszczający do klas I-III pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
• w drugiej kolejności uczniowie klas IV-VI pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
• w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń (złożenie w terminie prawidłowo wypełnionej karty) z uwzględnieniem zachowania dziecka na terenie szkoły, ponieważ udział w półkoloniach jest traktowany jako forma nagrody.
9. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach uczniów z listy rezerwowej.
10. W razie sytuacji kontrowersyjnych i spornych decyzje komisji są wsparte opinią wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń.


     Procedura rekrutacyjna będzie składała się z następujących czynności:
1. Informacja o organizacji półkolonii w szkole przekazana zostanie rodzicom w formie pisemnej do dnia 14.01.2019 r., za zwrotnym potwierdzeniem w formie podpisu. Osobom zainteresowanym udziałem dziecka w półkoloniach wychowawca klasy lub sekretariat szkoły przekazuje wniosek o udziale dziecka w półkoloniach zimowych.
2. Zgłoszenia (wniosek) rodziców/opiekunów zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci w półkoloniach przyjmowane będą w sekretariacie lub u wychowawcy a następnie przekazane do wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej do dnia 18.01.2019 roku.
3. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż dostępna liczba miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa, z której przyjmowane będą dzieci w przypadku zwolnienia się miejsc.
4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani wszyscy uczestnicy, którzy wyrazili chęć udziału w półkoloniach, a tym samym nie zostaną wykorzystane wszystkie wolne miejsca, przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający, po terminie rekrutacji.
5. Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w półkoloniach zostanie przekazana rodzicom do dnia 28.01.2019 r. Lista zakwalifikowanych uczniów będzie podana do wiadomości w dniu 28.01.2019 r.
6. Złożenie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2019 r.

Warsztaty artystyczne „Ja w bieli i czerwieni”

     22 listopada uczniowie klasy Vb uczestniczyli w wystawie malarstwa i grafika Jerzego Dudy-Gracza, która miała miejsce w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Mieli okazję obejrzeć malarstwo i grafikę tego wybitnego polskiego artysty. Pod okiem instruktorek uczniowie wykonali w technice patchworku koszulki. Towarzyszyło im w pracy przewodnie hasło warsztatów „Ja w bieli i czerwieni”.

Obchody Stulecia Niepodległości w naszej szkole

     9 listopada bardzo uroczyście obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. O godzinie 9.00 rozpoczęła się w ząbkowickiej filii Pałacu Kultury Zagłębia uroczysta akademia Wyśpiewajmy radość z Niepodległej. Występ klasy 8a uświadomił nam, jak ważna jest wiedza dotycząca przeszłości naszej Ojczyzny. Radość z Niepodległej wyśpiewał zespół uczniów z klasy 5c, solistka z klasy 7a oraz zespół rockowy Kamuflaż z Technicznych Zakładów Naukowych. W czasie uroczystości wręczono także nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Poetycko-Plastycznego „Piękna Niepodległa”. Na zakończenie goście oraz uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę prac plastycznych i fotograficznych tematycznie wpisujących się w naszą uroczystość: wystawa pokonkursowa „Piękna Niepodległa”, „Legendy polskie”, „Moje miasto, moja dzielnica, mój dom”. O godzinie 10.45 kontynuowaliśmy uroczystość na boisku szkolnym, gdzie o symbolicznej godzinie 11.11 cała szkolna społeczność odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Podniosły nastrój towarzyszył nam również w trakcie sadzenia na placu przed szkołą pamiątkowego drzewa, przy którym zamocowano tablicę upamiętniającą podniosłą chwilę. Zwieńczeniem obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę było złożenie przez uczniów klasy 8a kwiatów i zapalenie zniczy na grobie bohaterów na miejscowym cmentarzu parafialnym.

NIEPODLEGŁA
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie  się 3 września 2018 r. (poniedziałek):

   klasy IV - VIII  godz. 9:00
   klasy I - III  godz. 10:00

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o podręcznikach w roku szkolnym 2018/2019

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 informuje, że wszyscy uczniowie otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
Istnieje konieczność zakupienia podręcznika do religii:
kl. I - „Żyjemy w Bożym Świecie"; ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
kl. II - "Idziemy do Jezusa"   podręcznik + ćwiczenia; D. Kurpiński,
kl. III - „Jezus jest z nami”   podręcznik + ćwiczenia; E. Kondrak, J. Czerkawski
kl. IV - „Miejsca pełne BOGActw”   podręcznik + ćwiczenia; ks. Krzysztof Mielnicki
kl. V - „Spotkania uBOGAcające"   podręcznik + ćwiczenia; ks. Krzysztof Mielnicki
kl. VI -  „Tajemnice BOGAtego życia"   podręcznik + ćwiczenia; ks. Krzysztof Mielnicki
kl. VII - „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”   podręcznik + ćwiczenia; ks. K. Mielnicki
kl. VIII -  „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" (II gimnazjum); ks. K. Mielnicki

oraz j. niemieckiego do kl. VI - „Mach mit! 3   Podręcznik + ćwiczenia dla klasy 6;
                                                     Halina Wachowska, Mieczysława Materniak

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

     Informujemy, że uroczyste zakończenie  roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca (piątek):

klasy I - III           o godz.  9:00

klasy IV - VII        o godz. 11:00

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM RZĄDOWY „Dobry Start” - 300 dla ucznia

     1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny.
     Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mrpips.gov.pl/DobryStart
http://mops.com.pl/informacja-zakresie-przyznawania-wyplacania-swiadczenia-dobry-start-2/


Pobierz Informacja w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia
           „Dobry Start” (plik .pdf)

Pobierz „Dobry Start” - 300 dla ucznia - ulotka (plik .pdf)

Regulamin rekrutacji na półkolonie Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej

     Regulamin rekrutacji na półkolonie organizowane przy Szkole Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej w dniach 25.06.2018r. – 06.07.2018r., opracowany na podstawie wytycznych Wydziału Zdrowia i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
1. Weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczniów do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły składająca się z co najmniej trzech osób w tym pedagoga szkolnego, mającego obiektywny obraz sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów.
2. Termin organizowania półkolonii jest podany do wiadomości rodziców przez pisemne informacje przekazane indywidualnie, za zwrotnym potwierdzeniem w formie podpisu rodzica lub opiekuna dziecka.
3. Zainteresowani rodzice zgłaszają się po druk WNIOSKU RODZICÓW O UDZIAŁ DZIECKA W PÓŁKOLONIACH do sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy.
4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.
6. W półkoloniach może uczestniczyć 45 dzieci.
7. Karty uczestnictwa wstępnie poddane są ocenie formalnej i merytorycznej.
8. W procesie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria:
• w pierwszej kolejności uczniowie uczęszczający do klas I-III pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
• w drugiej kolejności uczniowie klas IV-VI pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
• w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń (złożenie w terminie prawidłowo wypełnionej karty) z uwzględnieniem zachowania dziecka na terenie szkoły, ponieważ udział w półkoloniach jest traktowany jako forma nagrody.
9. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach uczniów z listy rezerwowej.
10. W razie sytuacji kontrowersyjnych i spornych decyzje komisji są wsparte opinią wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

                                                    UWAGA RODZICE!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie zawierana zbiorowa polisa NW w zakresie ubezpieczenia dzieci. Dotychczasowa polisa wygaśnie w dniu 31 sierpnia 2018 roku. Powodem rezygnacji są przepisy RODO oraz spadek zainteresowania rodziców tą formą ubezpieczenia. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie dziecka w zakresie NW.

OGŁOSZENIE

                                                    INFORMACJA DLA RODZICÓW
     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 informuje, że ze względu na brak wolnych miejsc nie będzie dodatkowej rekrutacji dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/2019.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Pobierz Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna (plik .pdf)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO FOX 2018

     27 lutego 2018 r. został przeprowadzony ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX 2018.
Najlepsze wyniki wśród uczniów uzyskali:
  MICHAŁ NOWAKOWSKI  — LAUREAT (1. miejsce w regionie katowickim);
  WIKTOR TOMASZEWSKI — LAUREAT (1. miejsce w regionie katowickim);
  KAROLINA SZMAJDA
— wynik DOBRY;
  WIKTORIA KARKULA
— wynik DOBRY.

Gratulujemy!!!

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO  „KANGUR  2018”

     15 marca 2018r. odbył się międzynarodowy konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”. W konkursie brało udział 39 uczniów naszej szkoły.
Najlepsze wyniki wśród uczniów uzyskali:
  LENA WIŚNIEWSKA — wyróżnienie;
  KAROL PRZEWOŹNIK — wyróżnienie;
  FILIP NALEPKA — wyróżnienie;
  MATEUSZ MAJEWSKI
— wyróżnienie;
  KAROLINA SZMAJDA
— wyróżnienie;
  ADAM SENDEK
— wyróżnienie;
  PATRYK BARGIEŁ
— wyróżnienie;
  ADAM MISZTAL — wyróżnienie.

Gratulujemy wyróżnionym, a wszystkim życzymy sukcesów w kolejnych potyczkach matematycznych!

Sukcesy w konkursach plastycznych

VIII MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY "MISTRZ PĘDZLA DĄBROWY GÓRNICZEJ"
Tematem tegorocznej edycji konkursu Mistrz Pędzla Dąbrowy Górniczej była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a całość przebiegła pod hasłem "Moja najpiękniejsza ojczyzna".
Nasza szkoła zdobyła tytuł Mistrza Pędzla w każdej kategorii wiekowej!
kl. I-III     Karolina Chwastek
kl. IV-VI    Wiktoria Karkula
kl. VII i gimnazja   Igor Chwastek
GRATULUJEMY!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH":
II miejsce - Wiktoria Karkula kl.6a

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY "CYTATY Z TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA PĘDZLEM MALOWANE":
II miejsce - Wiktoria Chodoła kl.3a
                   Aneta Herbuś kl.4a
III miejsce - Alicja Zębala kl.4a

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY "IMPRESJE WIOSENNE":
klasy IV - VI:
I miejsce - Karolina Szmajda
II miejsce - Wiktor Tomaszewski
III miejsce - Olaf Chwastek
klasy I - III

I miejsce - Magda Wasiak
II miejsce - Wiktoria Chodoła
III miejsce - Nadia Rossa
wyróżnienie - Zuza Jachimczak, Kacper Głowacki

PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2018 - relacja fotograficzna

     Z wizytą w Miejskim Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2018 - relacja fotograficzna

     Zwiedzamy Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2018 - relacja fotograficzna

    Gry i zabawy w szkole oraz pizza i zabawki z siana w Żarkach.

ZABAWA KARNAWAŁOWA 2018 - relacja fotograficzna

     Zabawa karnawałowa dla klas IV-VII oraz dla klas I-III.
Dobra zabawa, konkursy z nagrodami. Były wróżki, księżniczki, piraci, smoki, kościotrupy oraz różne inne stwory.
Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych!!!

Półkolonie zimowe 2018

     Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie ferii zimowych odbędą się w naszej szkole bezpłatne półkolonie zimowe.
                                               Termin: 29.01.2018 - 2.02.2018
                                                             godz.9:00 - 15:00
Dzieci mają zapewnione dwa posiłki.
     W dniu 29.01.2018 r. uczestnicy otrzymają program półkolonii. W czasie półkolonii świetlica jest nieczynna.

ZIMOWISKO 2018
Karol Dickens w klasie 6a

     W grudniu 2017 roku klasa 6a przystąpiła do omawiania lektury K. Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Jedną z form omawiania lektury stał się zaproponowany przez polonistkę projekt do książki.
Uczniowie mogli wybrać opracowanie wątku w kilku grupach:
językowa – zabawa słowami związanymi z lekturą,
aktorska – przedstawienie scenki z fabuły,
rekwizytorska – przedmioty do wystroju wnętrz z powieści,
artystyczna – ilustracja do książki demonstrująca wygląd wybranej postaci.
Część uczniów wykazała się dużym zapałem i pomysłowością. Zdjęcia przedstawiają efekty ich pracy oraz wyobraźni. Dzięki realizacji projektu stara lektura z kanonu dziewiętnastowiecznej literatury stała się trochę bardziej zrozumiała i atrakcyjna.

MIKOŁAJKI - relacja fotograficzna

     Spotkanie z Mikołajem i jego pomocnikami.
Dzieciaki spotkały Mikołaja w teatrze, ale też przyszedł do Naszej Szkoły.

DĄBROWSKIE TALENTY 2017

     W konkursie plastycznym "Dąbrowskie Talenty 2017" w ramach akcji Graj i Pomagaj
1. miejsce zajęła Kinga Fortuna uczennica klasy IV b,
2. miejsce - Natalia Wydmańska uczennica klasy III a.
Wyróżnienie otrzymała Julia Gajewska - uczennica klasy III a.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

I ty możesz zostać Mickiewiczem

     W wojewódzkim konkursie plastyczno-literackim "I ty możesz zostać Mickiewiczem" w kategorii plastycznej 1. miejsca zajęły uczennice klasy III a Karina ChwastekDaria Stępień. Wyróżnienie otrzymały Natalia Tylicka, Natalia Smoleńska, Karolina Otok, Izabella Kałuża.
Gratulujemy!!!

Zachowaj trzeźwy umysł

     Wiktoria Karkula została finalistką Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" w kategorii plastycznej. Gratulujemy!!!

Ilustracje do książek Piątkowskiej

     W miejskim konkursie plastycznym "Ilustracje do książek Piątkowskiej"
zwyciężył w kategorii klas IV - VII Filip MÜller - uczeń kl. IV c,
a w kategorii klas I - III
1. miejsce - Kacper Cieślik,
2. miejsce - Karina Chwastek, Natalia Wydmańska,
3. miejsce - Zuzanna Jachimczak, Julia Gajewska.
Wyróżnienia - Monika Kulas, Kacper Głowacki, Natalia Tylicka, Jakub Kleszcz.
Gratulujemy!!!

GWIAZDKI CZAS

     Serdecznie zapraszamy na "Gwiazdki czas" - widowisko multimedialne w ramach akcji charytatywnej w wykonaniu uczniów klas I-VII.

Akcja charytatywna „Kup Pan szczotkę”

    W dniach 6 – 10. 11.2017r. w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę szczoteczek i  past do zębów dla afrykańskich dzieci. Zebraliśmy 169 szczoteczek i 106 past.
Dzięki tym darom uczniowie misyjnych szkół i przedszkoli będą mogli nauczyć się mycia zębów i przenieść ten zwyczaj do swoich domów. To bardzo ważne, a już szczególnie w miejscach, gdzie do najbliższego dentysty jest ponad 200 kilometrów.
Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania, która organizuje pomoc afrykańskim dzieciom, przysłała nam podziękowania.
Dziękuję wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy zaangażowali się w bezinteresowną pomoc w zadbaniu o uśmiechy kameruńskich dzieci.
                                                                                        koordynator akcji
                                                                                        Alina Proksa - pedagog szkolny

KONKURS
ANDRZEJKI
DZIEŃ MISIA
Poznajemy autorów naszych książek…

     Uczniowie klas V „a”, V „b” oraz VI „a” uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Kazimierzem Szymeczko – autorem książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w Domu Kultury w Ząbkowicach. Młodzi czytelnicy dyskutowali z panem Kazimierzem Szymeczko na temat jego życia i twórczości. Po spotkaniu autor z wielką przyjemnością rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęć.
W naszej szkolnej bibliotece posiadamy kilka książek pana Szymeczko - warto poczytać!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     

Mamy więcej lektur!

    Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za doposażenie biblioteki szkolnej w lektury dla klas I – VII. Otrzymaliśmy 237 egzemplarzy lektur dostosowanych do nowej podstawy programowej za 3997,62 zł. Potrzeby w tym zakresie mamy nadal… ale cieszymy się, że biblioteka nareszcie pachnie „świeżymi” książkami.
DZIĘKUJEMY!!!

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy w naszej szkole 13 października uroczystą akademią. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy 7a, przygotowani przez nauczycielki świetlicy szkolnej. Życzenia wyśpiewali członkowie zespołu O`Matiko. W trakcie uroczystości dyrektor szkoły – doceniając sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej- wręczył nagrody wyróżnionym pracownikom pedagogicznym. W gronie nagrodzonych znaleźli się także pracownicy administracji.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

     

ĆWICZ TABLICZKĘ MNOŻENIA

     ĆWICZ I UTRWALAJ TABLICZKĘ MNOŻENIA. Skorzystaj z bezpłatnego programu wspomagającego naukę tabliczki mnożenia pod adresem http://Aztekium.pl/Mistrz

21 września 2017 - Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych
                                           Na Drogach

     

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

     Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września (poniedziałek):

klasy I - III           o godz.  9:00

klasy IV - VII        o godz. 10:00

Serdecznie zapraszamy!
UWAGA:
Przydział wychowawstw, plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 - zakładka PLAN LEKCJI

Przydział wychowawstw, sal lekcyjnych - zakładka NAUCZYCIELE

Dodano nowe albumy - zakładka GALERIA ZDJĘĆ

PÓŁKOLONIE 2016/2017 - FOTORELACJA

     

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 - FOTORELACJA

     

Wycieczka szkolna OJCÓW - FOTORELACJA

     

Wycieczka szkolna KRASIEJÓW - FOTORELACJA

     

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej informuje, że na podstawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I zakwalifikowano następujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:Dyrektor Szkoły informuje, że rodzice w/w kandydatów zobowiązani są do pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do szkoły.
                                                                                                  Dyrektor Szkoły:
                                                                                                   Dariusz Proksa

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice!
Z uwagi na trwające procedury dopuszczenia podręczników dla klas 4 i 7 przez MEN informujemy, że pełny wykaz podręczników ukaże się na naszej stronie po zakończeniu tejże procedury.
Jednocześnie informujemy, że podręczniki dla klas 1 - 7 uczniowie otrzymają bezpłatnie w formie wypożyczenia (oprócz podręczników do religii w klasach 1-7 i języka niemieckiego w klasach 5 i 6, które należy zakupić we własnym zakresie).
Z chwilą uzyskania informacji, że wszystkie wybrane przez nauczycieli podręczniki uzyskały aprobatę MEN, wykaz pojawi się na naszej stronie internetowej oraz zostanie zawieszony na drzwiach wejściowych do szkoły.

Wyniki z badania KOMPETENCJE DLA PRZYSZŁOŚCI 2017

      Gratulujemy szóstoklasistom świetnego wyniku z badania „Kompetencje dla przyszłości 2017” - ogólnopolskiego badania umiejętności uczniów.
Projekt realizuje Fundacja Naukowa Evidence Institute Badania dla Edukacji.
       Warto dodać, że uzyskany przez naszych uczniów wynik przewyższa średnią miasta, województwa i kraju.
Jesteśmy z Was dumni, drodzy uczniowie.
 
Uczniowie mają umożliwiony dostęp online do wyników. Każdy uczeń, przy wykorzystaniu tego samego loginu i hasła, którego używał podczas badania, może zalogować się klikając na następujący link:
https://storage.googleapis.com/kompetencje2017/results/pdf2.html
Druga możliwość, to zalogowanie się  poprzez stronę internetową Fundacji Evidence Institute w zakładce Kompetencje 2017:
http://www.evidenceinstitute.pl/kompetencje-2017/Zebranie dla rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych

Szanowni Państwo!
     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej informuje, że dnia 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali 122 (I piętro) odbędzie się zebranie dla Rodziców uczniów zapisanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

Zebranie dla rodziców uczniów zakwalifikowanych
na półkolonie letnie

Szanowni Państwo!
     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej informuje, że dnia 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie dla Rodziców uczniów zakwalifikowanych na półkolonie letnie.

Informacja o półkoloniach letnich

Szanowni Państwo!
     W dniach od 26.06.2017r. do 07.07.2017 r. w naszej szkole będą organizowane bezpłatne półkolonie. Zajęcia będą się odbywać w godz. 9.00 – 15.00. Opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele naszej szkoły. Każde dziecko będzie miało zapewnione drugie śniadanie i obiad.
W procesie rekrutacji będzie brane pod uwagę, min. kryterium dochodowe, sytuacja rodzinna, zachowanie dziecka w szkole. Zainteresowani rodzice/opiekunowie wypełniają wniosek (do odebrania u wychowawcy i w sekretariacie szkoły). Zwrot wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2017r. Lista zakwalifikowanych Uczniów będzie podana do wiadomości w dniu 09.06.2017r.

Zapisy do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

           Zgodnie z Zarządzeniem nr 1649.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 14.04.2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zostały określone terminy rekrutacji:

Pobierz Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu
           uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza
           obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
           UCHWAŁA NR XXV/548/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
           z dnia 29 marca 2017r. (plik .pdf)

 

Pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY
            (plik .doc)

 

Pobierz DRUK ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ (plik .doc)

 

Pobierz DRUK ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ (plik .pdf)

 

Pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY
            (plik .doc)

 

Pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY
            (plik .pdf)

 

Zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2017/2018

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej ogłasza od dnia 3 kwietnia b.r. zapisy dzieci urodzonych w 2010 roku i zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.
               Formalności dokonać można w sekretariacie szkoły przy ul. Gospodarczej 1 w terminie od 03.04 do 07.04.2017 r. w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 14.30.


Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 21 należą następujące ulice:

     Osiedle Robotnicze,
     Armii Krajowej,
     Marii Skłodowskiej-Curie,
     Jana Mizerkiewicza,
     Dworcowa,
     Grzegorza Korczyńskiego,
     Związku Orła Białego,
     Szosowa,
     Tulipanowa,
     Zdrojowa,
     Marii Dąbrowskiej,
     Wapienna,
     Władysława Sikorskiego,
     Gospodarcza,
     Pszenna,
     Willowa,
     Dreszera,
     Dolomitowa,
     Hutnicza,
     Górzysta,
     Targowa.

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych

     Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła w dniu 29 marca 2017 r. Uchwałę Nr XXV/550/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała ta uwzględnia zalecenia Śląskiego Kuratora Oświaty, nakazujące utworzenie nowych szkół podstawowych. W efekcie dotychczasowe:
Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 11 z dniem 1 września 2017r. zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 7;
Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Aleja Zwycięstwa 44 z dniem 1 września 2017 r. zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 22;
Gimnazjum nr 10 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Obrońców Pokoju 7 z dniem 1 września 2017 r. zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 24.
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) rodzice/opiekunowie prawni uczniów obecnych klas III mają prawo do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka od 1 września 2017 r. do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie uczniów tych szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2016/2017 są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III. Również rodzice/opiekunowie prawni uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych mogą, na podstawie ust. 5 przywołanej regulacji, złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. Możliwość ta dotyczy wszystkich uczniów obecnych klas VI bez względu na liczbę oddziałów klas VI funkcjonujących w danej szkole w roku szkolnym 2016/2017. Termin składania wniosków został ustalony Zarządzeniem nr 1625.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 30.03.2017 r. na 4 kwietnia 2017 r. Wnioski składa się według załączonego wzoru, do dyrektora jednego z trzech wymienionych na wstępie gimnazjów, które z dniem 1 września br. zostaną przekształcone w szkołę podstawową. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Warunkiem utworzenia oddziału jest złożenie przez co najmniej 26 rodziców/ opiekunów prawnych uczniów wniosku o przeniesienie dziecka. W przypadku zmniejszenia się liczby uczniów klas IV lub VII w roku szkolnym 2017/2018 (na skutek przeniesienia uczniów do szkół powstałych z przekształconych gimnazjów) może zaistnieć konieczność połączenia oddziałów na poziomie klas IV lub VII. 
                                                                                              Małgorzata Wilk
                                                                                zastępca naczelnika Wydziału Oświaty      WZÓR WNIOSKU (plik .pdf)

 

SZKOLNA WYSTAWA „MOJE HOBBY”

     W czwartek 30 marca 2017 roku w sali gimnastycznej odbyła się druga edycja szkolnej wystawy „Moje hobby”. Chętni uczniowie z klas 2-6 prezentowali swoje zainteresowania i różnorakie zbiory. Pierwszaki nie były jeszcze gotowe na to wyzwanie. Prezentowało się blisko czterdziestu wystawców. Stoiska okazały się bardzo kolorowe, różnorodne i ciekawe. Mogliśmy podziwiać m. in.: sport (hokej, narciarstwo, piłkę nożną, karate, capoeira), taniec, figurki, karty na różne tematy, pocztówki, kule z figurkami, wyroby z gumek, samochody, aniołki, minerały, dzwonki, monety, pamiątki z wakacji, klocki LEGO.
   Wszyscy zwiedzający oddawali swoje głosy na najciekawsze i najlepiej zaprezentowane wystawy.
Oto wyniki głosowania:
GŁOSY DZIECI
I miejsce – wystawa klocków LEGO Maciej Klimczak, Błażej Klimczak
II miejsce –wystawa „gumek – figurek” Amelia Kamińska, Kinga Fortuna
III miejsce – wystawa klocków LEGO Oskar Dąbek, Bartosz Zawlik
GŁOSY DOROSŁYCH
I miejsce – wystawa „gumek – figurek” Amelia Kamińska, Kinga Fortuna
II miejsce – wystawa dzwonków Dominik Chudy
Wyróżnienia:
wystawa tańca towarzyskiego – Natalia Gajda, Zuzanna Solak
wystawa klocków LEGO - Maciej Klimczak, Błażej Klimczak
wystawa kart z piłkarzami – Dawid Świercz
   Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w prezentacjach swojego hobby, a szczególnie zwycięzcom.
                                                                                                    Samorząd Uczniowski

Dzień Kobiet 2017

     8 marca obchodziliśmy w szkole Dzień Kobiet. Chłopcy z klasy 6a w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia swoim koleżankom oraz wszystkim paniom zatrudnionym w naszej szkole. Miłym słowom towarzyszyły słodkie paczuszki dla umilenia dnia i poprawy nastroju. Na korytarzu I piętra w czasie pierwszych trzech przerw odbył się muzyczny koncert życzeń, w czasie którego chłopcy mogli przesyłać życzenia dla konkretnych dziewcząt lub pań. Prowadząca pani Agnieszka Karolczyk–Majewska jeszcze raz dedykowała miłe słowa i utwory muzyczne dla wszystkich przedstawicielek „płci pięknej” naszej szkoły. Samorząd przygotował również stosowną gazetkę z okazji Dnia Kobiet w gablocie na I piętrze.

DOBRA SZKOŁA

     W związku z planowaną od roku szkolnego 2017/2018 reformą edukacji przekazujemy Państwu linki do stron Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratorium Oświaty, gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje o planowanych zmianach:
     strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
     http://reformaedukacji.men.gov.pl/
     strona internetowa Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach
     http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

Polecamy także broszurę informacyjną przygotowaną przez MEN:
     Broszura DOBRA SZKOŁA (plik .pdf)

SZKOLNE WALENTYNKI 2017

      W dniu świętego Walentego 14 lutego nastąpiła kumulacja akcji „WALENTYNKI”. Samorząd Uczniowski uzupełnił gazetkę tematyczną o walentynkach. Także na drzwiach pokoju nauczycielskiego i świetlicy szkolnej powiesiliśmy słowa wiersza Ewy Szelburg – Zarembiny:

„MAMY KOCHAĆ”
Mamy kochać
i tego wysokiego
i tego malutkiego
i chudego
i pucołowatego
kochanego
„w ucho szczypanego”
jak rydz zdrowego
i na świnkę chorego
- i każdego.

      Przedstawiciele SU z klasy 5b- Mateusz Gajos i Paulina Krzemińska – pełnili funkcję listonoszy Poczty Walentynkowej. Wraz z opiekunem p. J. Wójcik trafili do wszystkich klas. Listonosze odczytali wiersz o miłości, złożyli życzenia i rozdali pocztówki walentynkowe. Życzymy dużo miłości!

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Szanowni Państwo!
     Jak co roku w karnawale 10 lutego w sali gimnastycznej odbyła się zabawa karnawałowa. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I  VI pod opieką wychowawców oraz rodziców. Rada Rodziców opłaciła obsługę sprzętu grającego i muzyczne prowadzenie imprezy. Rodzice z poszczególnych klas przygotowali również poczęstunek w pracowniach. Samorząd Uczniowski też z wieloletnią tradycją poprowadził konkurs tańca w trzech kategoriach. Najlepsi tancerze otrzymali nagrody rzeczowe w postaci przyborów szkolnych, ufundowanych z puli SU.
Oto lista zwycięzców:
klasy młodsze
I miejsce Amelia Kot 3b
II miejsce Julia Szul 3c
III miejsce Aneta Herbuś 3a
dziewczyny klasy starsze
I miejsce Paulina Krzemińska 5b
II miejsce Katarzyna Zaciera 5b
III miejsce Pola Michalska 4b
chłopcy klasy starsze
I miejsce Karol Zdańkowski 5b
II miejsce Antoni Madura 4b
III miejsce Mateusz Gajos 5b
W komisjach oceniających uczestników konkursu pracowali:
uczniowie: K. Zdańkowski, MGajos, P. Krzemińska, W. Karkula, P. Michalska, N. Gotfryd,
nauczyciele: p. H. Bargieła, p. D. Łętowska, p. J. Wójcik.

Góra Grosza - wyniki 2016/17

     Akcja Góra Grosza w tym roku była organizowana po raz siedemnasty. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym  się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Towarzystwo „Nasz Dom” utworzyło już kilkadziesiąt domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Od siedemnastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji ”Góra Grosza". Uczniowie najpierw z wielkim zaangażowaniem zbierali monety w klasach, potem z wszystkich drobniaków usypaliśmy szkolną „górę grosza”.
                    UDAŁO NAM SIĘ UZBIERAĆ NIEZŁĄ SUMKĘ: 340,00 zł!
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę i organizację akcji. Dzieci znów pomogły dzieciom.
Wielkie dzięki – Samorząd Uczniowski!!!

WYNIKI ZBIÓRKI
I miejsce klasa Vb – 119, 02 zł
II miejsce klasa VIa – 48,38 zł
III miejsce klasa IIIa – 41,61 zł

IV miejsce klasa IIc
V miejsce klasa Va
VI miejsce klasa IVb
VII miejsce klasa IVa
VIII miejsce klasa IIIb
IX miejsce klasa IIIb
X miejsce klasa IIa

     Lista uczniów, którzy przynieśli grosze na kwotę 15 zł i więcej. To rekordziści o wielkich sercach!!!
Wiktoria Karkula Vb - 41,04 zł
Mateusz Gajos Vb – 40,00zł
Eryk Niedziela VIa – 35,86 zł
Bartłomiej Czop Vb – 18,80 zł
Szymon Waligórski IVb – 16,96 zł
Dominik Chudy IVa – 15,08 zł
Zuzanna Solak Va – 15,00 zł

Dziękujemy jednak wszystkim uczestnikom akcji, bez względu na kwotę, jaką ofiarowali, bo jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza może zdziałać bardzo dużo.

Aktualności Samorządu Uczniowskiego  2016

AKCJA CHARYTATYWNA
     We wrześniu 2016 szkolny SU po raz kolejny uczestniczył w akcji charytatywnej na rzecz fundacji „Pomóż i TY”. Sprzedaliśmy tzw. „kalendarzyki – cegiełki” i udało się nam zebrać kwotę w wysokości 154,50 zł, którą przesłaliśmy drogą pocztową na adres fundacji. W tym roku wsparliśmy 19-letniego Daniela, chorującego na dziecięce porażenie mózgowe. Dziękujemy wszystkim uczniom za wpłaty, które pozwalają wspierać leczenie i rozwój podopiecznych fundacji „Pomóż i TY”.

ORDER UŚMIECHU
     21 września obchodzimy rocznicę ustanowienia Orderu Uśmiechu. Z tej okazji wykonaliśmy gazetkę tematyczną na korytarzu pierwszego piętra. Opiekun SU odwiedził wszystkie klasy i przekazał najważniejsze informacje dotyczące wręczania tego orderu. Ogłosiliśmy w każdej z klas wybory na klasowych uczniów najbardziej życzliwych i uśmiechniętych. Dzięki pomocy wychowawców wyłoniono zwycięzców, którym SU wręczył papierowe symboliczne Ordery Uśmiechu, a wygrani musieli wypić sok z cytryny i szeroko się uśmiechnąć.
                        ZDOBYWCY NAGRODY
                          ORDER UŚMIECHU :

1a – Jan Zalewski, Barbara Deszcz
2a – Natalia Tylicka, Kacper Głowacki
2b – Nikodem Handerek, Miłosz Miśkiewicz
2c – Julianna Micyk, Oliwier Miglus
3a – Aneta Herbuś, Tomasz Rydzyk,
3b – Karolina Szmajda, Michał Nowakowski
3c – Filip Müller, Patryk Kawczyński
4a - Natalia Falfus, Dawid Stanosz
4b – Natalia Gotfryd, Pola Michalska
5a – Maciej Kaca, Wojciech Niemczyk
5b – Jakub Pałys, Mateusz Gajos
6a – Izabela Gołek, Kacper Manterys


DZIEŃ CHŁOPAKA

     W ostatni dzień września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji przedstawicielki SU odwiedziły klasy i złożyły życzenia chłopcom i mężczyznom pracującym w naszej szkole. Wręczyły im też wesołe papierowe krawaty, wykonane przez opiekunkę SU pracującą w szkolnej świetlicy. W tym dniu w popołudniowych godzinach zorganizowaliśmy dyskotekę szkolną z okazji Dnia Chłopaka.

100 LAT DĄBROWY GÓRNICZEJ!!!

     Obecny rok 2016 to czas obchodów setnej rocznicy uzyskania przez Dąbrowę Górniczą praw miejskich w 1916r. Także nasza szkoła podkreśliła to ważne dla naszego miasta wydarzenie. SU wykonał tematyczną gazetkę na korytarzu pierwszego piętra. Klasy młodsze wzięły udział w konkursie rysunkowym „Portrety naszego miasta”, które wyeksponowaliśmy na gazetce. Klasy starsze w czasie lekcji wychowawczych poznały podstawowe informacje z historii Dąbrowy Górniczej. 7 października w szkolnej bibliotece odbył się konkurs dla drużyn z klas 4-6 na temat wiedzy o historii i współczesności naszego miasta. Uczniowie klas piątych pod opieka nauczyciela plastyki przygotowali papierowe projekty przestrzenne, ukazujące budowle przyszłości Dąbrowy.
Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce – Zuzanna Bagińska 2c
II miejsce – Karina Chwastek 2a
III miejsce – Mateusz Nowak 2a i Natalia Tylicka 2a
Wyniki konkursu wiedzowego:  
I miejsce – 5b (Wiktoria Karkula, Izabella Kałuża, Katarzyna Zaciera)
II miejsce – 6a (Mikołaj Libura, Błażej Klimczak, Kacper Manterys)
III miejsce –5a (Bartosz Mika, Wojciech Niemczyk, Maciej Kaca)

XVII PARASPARTAKIADA ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
     8 października 2016 roku nasza szkoła skorzystała z zaproszenia do kibicowania w sportowej imprezie dla osób niepełnosprawnych. Dziesięciu przedstawicieli SU, po dwie osoby z klas 4-6, pojechało do Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum „w naszym mieście pod opieką pani J. Wójcik i pani A. Karolczyk–Majewskiej. Impreza miała dla nas wymiar integracji z osobami niepełnosprawnymi. Paraspartakiadę otworzyło zacne grono władz naszego miasta i regionu oraz Kurii Sosnowieckiej, a także sponsorów i organizatorów. Dzieci z naszej szkoły nie tylko podziwiały zapał i wysiłek sportowy uczestników, ale też charakter, sens i radość pracy młodych wolontariuszy z różnych szkół naszego regionu.

 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

     W środę 13 października 2016 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami święta potocznie nazywanego Dniem Nauczyciela. Na jednej z lekcji miała miejsce uroczysta akademia. Na początku wręczono wyróżnionym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym Nagrody Dyrektora Szkoły oraz poinformowano o uzyskanych przez naszych pedagogów nagród na forum miasta. Następnie uczniowie klasy 5b zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez wychowawcę oraz panią Jaros. Piątoklasiści Przedstawili humorystyczne scenki z życia szkoły z życzliwością i humorem przyjęte przez widownię. Całość dopełniły muzyczne wstawki i teledyski. Na koniec Samorząd Uczniowski wręczył wszystkim pracownikom szkoły symboliczne podarki – kwiaty i jabłka ozdobione kokardkami. Poczet flagowy (przygotowany przez panią Karolczyk–Majewską) dodał akademii powagi i doniosłości. Oczywiście cała uroczystość „oprawiona” została mnóstwem życzeń i dowodów sympatii dla pracowników oświaty.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 - FOTORELACJA

         Informacje o plikach COOKIE

   Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
   Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej

godło