DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 (www.sp21dabrowagornicza.pl)
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, pdf, jpg). Ponadto informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są m.in.: podziękowania, dyplomy, pisma skierowane od organów nadzorujących pracę zespołu.
Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2024r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz: Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej
 • E-mail: sekretariat@sp21.dg.pl
 • Telefon: 32 264 05 26


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej

Adres: Szkoła Podstawowa nr 21, 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Gospodarcza 1

E-mail: sekretariat@sp21.dg.pl

Telefon: 32 264 05 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej, ul. Gospodarcza 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza

 • Do wejścia bocznego prowadzi podjazd z poręczami, drzwi nie rozsuwają się automatycznie.
 • Korytarze w budynku są przestronne, wejście boczne z podjazdem do budynku prowadzi bezpośrednio na I piętro, sekretariat usytuowany jest na półpiętrze między parterem a I piętrem, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • W sekretariacie szkoły jedno z biurek do obsługi klienta dostosowane jest dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • W budynku brak windy.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma pętli indukcyjnej /systemów wspomagania słuchu/.
 • W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak miejsc parkingowych z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Pomoc w nawigacji

TAB      Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

SHIFT + TAB      Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

CTRL + +      Powiększenie rozmiaru czcionki

CTRL +      Pomniejszenie rozmiaru czcionki

CTRL +     Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Ponadto dyrektor szkoły deklaruje chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.Informacje o plikach COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej

godło